Zamknij
REKLAMA

Rynek pracy został poddany diagnozie. Zapraszamy do obejrzenia paneli z Targów

19:25, 01.07.2022 | hs za: ohp.pl
Skomentuj
REKLAMA

- Jak rozmawiamy o Ochotniczych Hufcach Pracy, to zawsze była tendencja, że OHP trzeba zlikwidować, zaorać, żeby ich nie było, bo są niepotrzebne. Życie udowodniło przez te wszystkie lata, że taka instytucja jest potrzebna – mówił Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP.

Minister Szwed podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy mogą w znakomity sposób wchodzić w przestrzeń edukacji przygotowującą szeroką reprezentację pracowników w Polsce.

„Brakuje pracowników na budowach. Każdy kto ma konkretne kwalifikacje znajdzie pracę. 3 procentowe bezrobocie daje nam drugie miejsce w po Czechach w Europie pod względem poziomu bezrobocia. Sytuacja na rynku pracy jest relatywnie dobra.” – podkreślała Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mówiąc między innymi o szansach dla absolwentów OHP, którzy dobrze wykształceni potrafią poruszać się po rynku pracy.

„Jeśli chodzi o kwestie demograficzne i ludnościowe to województwo pomorskie ma jeden z najlepszych wskaźników w Polsce, ale on opiera się o migrację wewnętrzną. Przede wszystkim trzeba tu rozróżnić Trójmiasto i resztę województwa. Trójmiasto jako silny ośrodek gospodarczy przyciąga osoby nie tylko z naszego województwa. I to jest tendencja stała. Systemy polityczne się zmieniają, uwarunkowanie gospodarcze są płynne, a Trójmiasto przyciągało, przyciąga i zapewne będzie przyciągać ludzi, dla których jest to osobista szansa zawodowa.” – spuentował Aleksander Kozicki – radny woj. pomorskie Kierownik Biura Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni.

Targi Pracy odbywały się w ramach 5 edycji Forum Wizja Rozwoju. To największe w Polsce Północnej wydarzenia gospodarcze gościło ponownie w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Inicjatorką wydarzenia jest Małgorzata Zwiercan, Komendant Główny OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy wystawiły swoje stoiska w specjalnie przygotowanym namiocie. Odwiedzający mogli zapoznać się z szeroką ofertą kształceniowo-szkoleniową OHP, naszą strukturą i działaniami aktywizującymi uczestników.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się punkt Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy (Komenda Dolnośląska). Bito tam specjalny medal pamiątkowy.

Ekipa z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy serwowała wędliny przygotowane według tradycyjnych przepisów.

Były również pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym podawane przez zespół z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Człuchowie wspierany przez dwie „kucharki” z Ukrainy, które wraz z grupą uchodźców przebywają w człuchowskim ośrodku.

Na finał goście „namiotu” OHP mogli napić się wybornej kawy podawanej przez mistrza baristę.

Szczególnie należy podkreślić udział uczestników, którzy jako wolontariusze wspierali zarówno stoiska OHP, jak i całe przedsięwzięcie pomagając między innymi panelistom dotrzeć na sale debat.

Za udział i zaangażowanie po zamknięciu Forum Wizja Rozwoju wszystkim uczestnikom podziękowania złożyła Małgorzata Zwiercan, Komendant Główny OHP.

W ramach pierwszej edycji Targów Pracy zorganizowano 7 paneli dyskusyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z paneli dyskusyjnych zorganizowanych w ramach Targów Pracy, które odbyły się w dniach 20-21 czerwca br. w podczas Forum Wizja Rozwoju.

Pierwszy - Przyszłość pracy, kompetencji i kwalifikacji.

Celem panelu była ekspercka dyskusja panelowa nt. wyzwań związanych z przeobrażeniami na rynkach pracy związanymi z procesami rozwoju technologicznego, okresem pandemii a aktualnie wyzwaniem związanym z uchodźcami z Ukrainy. Dyskusja oscylowała wokół zagadnień nowych form zatrudnienia w przyszłości i zagadnień kompetencji przyszłości. Temat jest ważny z punktu widzenia zmian generacyjnych i kulturowych młodego pokolenia Z i SMART, które wchodzi lub wejdzie w najbliższym czasie na rynek pracy. Młodzi ludzie mają swoje nowe oczekiwania i potrzeby w kontekście pracy i pracodawców i mają swoje indywidualne strategie na funkcjonowanie na rynku pracy. Coworking, praca online czy praca w ramach samozatrudnienia staje się przykładem nowych oczekiwań młodych w relacji z rynkiem pracy. Kluczowe dla pracodawców stają się kompetencje przyszłości w tym kompetencje miękkie takie jak umiejętność pracy w zespole, komunikowania się, brania odpowiedzialności itp.

Prelegenci:

Ewa Flaszyńska - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Mirosław Grewiński - Polityk społeczny, profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Anna Jackowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Piotr Kowszyński – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP

Aleksander Kozicki - Kierownik Biura Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni

Jolanta Wiewióra – Dyrektor Zarządzający Pionem HR i Komunikacji, Bank Gospodarstwa Krajowego

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-przyszlosc-pracy-kompetencji-i-kwalifikacji/

Panel "Bezpieczeństwo socjalne oraz rynku pracy"

Paneliści skoncentrowali się na przyczynach, sposobach realizacji oraz konsekwencjach transformacji w systemie zabezpieczenia społecznego. Mechanizm zmian w Polsce został przedstawiony na tle analogicznych zmian w krajach Unii Europejskiej. Wyjątkowy nacisk został położony na sposób przekładania założeń teoretycznych na analizy socjologiczne w obszarze zabezpieczania społecznego. Eksperci rozmawiali o programach społecznych i ich znaczeniu dla rodziców małych dzieci, o wpływie programów społecznych na rynek pracy.

W drugim panelu rozmawiali:

Ewa Andziulewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Rafał Baniak – Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Telakces.com

Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność

Wiesław Golnau – Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Moderatorem była Anna Grabowska – Prawnik, mediator, dziennikarka Polskiego Radia

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-bezpieczenstwo-socjalne-oraz-rynku-pracy/

Panel "Rzemiosło na/dla rynku pracy"

Ogólnokrajowa organizacja samorządu rzemiosła działa na podstawie ustawy o rzemiośle. W jej strukturach funkcjonują izby rzemieślnicze oraz cechy na terenie całej Polski. Zagadnieniu kształcenia zawodowego organizacje rzemiosła poświęcały i poświęcają wiele uwagi i analizują również wpływ  na rynek pracy. Dzieje się tak z co najmniej kilku powodów, jakimi głownie są zapotrzebowanie dobrze przygotowanych kadr o specyficznych kwalifikacjach zawodowych dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych oraz szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych, co ma miejsce w firmach obok swej podstawowej działalności gospodarczej. Rzemiosło staje się bardzo znaczącą siłą w realiach Polskiej gospodarki. Eksperci rozmawiali o tym,  jak zmienia się rzemiosło a także jakich potrzebuje zmian dla poprawy funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Prelegenci:

Jolanta Kosakowska– Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego

Anna Pawłowska– Kierownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Olga Ewa Semeniuk– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zbigniew Stencel– Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Andrzej Wandtke– Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku

Krystyna Wróblewska– Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Moderatorem  był Krzysztof Walczak – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-rzemioslo-na-dla-rynku-pracy/

Panel „Obszary kształcenia zawodowego na potrzeby polskich przedsiębiorców. W jakim stopniu deregulacja zawodów może przyczynić się do ożywienia na rynku pracy. Mecenat debaty: Rumia Invest Park”

Kształcenie zawodowe realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami powinno stanowić jeden z najważniejszych elementów polityki oświatowej realizowanej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Modelowy obraz współpracy na rzecz kształtowania rynku pracy definiuje rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: „Dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki – współpraca szkół i samorządów lokalnych z pracodawcami, silniejszy nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych (w tym zwiększenie wymiaru stażu i praktyk realizowanych u pracodawców oraz umożliwianie kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy – rozwój i upowszechnianie kształcenia dualnego), modernizacja oferty i treści kształcenia i szkolenia zawodowego, monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na zawody, doradztwo i poradnictwo zawodowe, popularyzacja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i ich rodziców, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w szkołach zawodowych, silniejsze zaangażowanie przedsiębiorców/pracodawców w tym obszarze, poprawa jakości i dostępu do informacji o potrzebach kompetencyjnych dla rynku pracy i racjonalizacja wyboru ścieżki edukacyjnej”.

Wielu pracodawców doświadcza problemów ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na oferowane stanowiska pracy.  Brak pracowników jest obok trudności związanych z przepisami prawnymi, podatkami i konkurencją, głównym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością niedostosowanie kwalifikacji i kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Stąd istnieje potrzeba intensyfikacji współpracy środowiska pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe / branżowe. Współpraca może dotyczyć takich form jak np.: realizacja kształcenia zawodowego, w tym praktyczna nauka zawodu, klasy patronackie, udział w przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu na potrzeby rynku pracy, wyposażenie warsztatów lub pracowni szkolnych, organizacja egzaminu zawodowego, doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, realizacja doradztwa i promocji kształcenia zawodowego, finansowanie stypendiów dla uczniów, czy organizacja olimpiad i konkursów z wiedzy i umiejętności zawodowych. Znaczenie deregulacji dla rynku pracy będzie uzupełnieniem dyskusji ekspertów.

Prelegenci:

Radosław Grabowski– Prezes Robotpol

Waldemar Pawilczus– Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Portowego ,,Sieć” Sp. z o.o.

Jadwiga Piechowiak– Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Agnieszka Rodak– Prezes Rumia Invest Park Sp. z o.o.

Moderatorem był Sebastian Stodolak – Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-obszary-ksztalcenia-zawodowego-na-potrzeby-polskich-przedsiebiorcow-w-jakim-stopniu-deregulacja-zawodow-moze-przyczynic-sie-do-ozywienia-na-rynku-pracy/

Panel „Młodzież wobec współczesnych wyzwań”

Celem panelu była dyskusja na temat współczesnych wyzwań stojących przed młodzieżą. Debata ekspercka dotyczyła zagadnień funkcjonowania młodych osób w post pandemicznej rzeczywistości, potrzeby stworzenia miejsc służących zdobywaniu doświadczenia przez osoby dopiero wchodzące na rynek pracy oraz budowania kompetencji przyszłych liderów.

Ten temat jest szczególnie ważny z punktu widzenia zmian pokoleniowych, świata social mediów oraz edukacji nowych liderów, którzy będą niedługo podejmować najważniejsze decyzje gospodarcze. Integracja z grupą rówieśniczą, budowanie dialogu międzypokoleniowego, poszukiwania miejsc pracy czy możliwość rozwoju przydatnych kompetencji to tylko przykłady problemów, z którymi mierzą się młodzi ludzie.

Zadaniem organizacji oraz instytucji, które współpracują z młodzieżą jest wsłuchiwanie się w jej postulaty, podejmowanie prób zdiagnozowania problemów i szukania odpowiednich rozwiązań oraz tworzenie silnej podstawy pod świadome społeczeństwo aktywnych obywateli.

Prelegenci:

Michał Białek – Prezes zarządu spółek AppVerk i LexDigital oraz członek zarządu Wykop Sp. z o.o.

Krystyna Kmiecik-Baran – Psycholog, Socjolog, Prorektor Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej

Michał Maurycy Mazur – Prezes Zarządu Our Future Foundation

Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Piotr Rydzewski – Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Moderatorem był Piotr Pałka – Dziennikarz, producent i scenarzysta filmowy

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-mlodziez-wobec-wspolczesnych-wyzwan/

Panel „Na jakie wyzwania powinni przygotować się przedsiębiorcy w najbliższych latach w kontekście wychodzenia z pandemii i wojny na Ukrainie?”

W związku z wychodzeniem z pandemii, przedsiębiorcy w większej mierze skupiali się jak odnowić stan swoich biznesów sprzed tej sytuacji, niestety wojna na Ukrainie spowodowała dalsze niepewne trudne czasy, a nawet pogłębienie już istniejących problemów.

Wzrost cen energii, paliw, a co za tym idzie wszelkich kosztów związanych z prowadzaniem firmy stawia nowe zadania przed przedsiębiorcami. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie firmy na rynku, ale również sprawne dostosowanie się po nowych problemów.

Wojna na Ukrainie jak i pandemia spowodowały wahania na całym świecie, wyzwaniem jest przygotowanie się myśląc w perspektywie wielu lat.

O tych problemach dyskutowano podczas panelu.

Prelegenci:

Dariusz Budrowski – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Olga Ewa Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Robert Sobków – Prezes Zarządu, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil" S.A.

Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Przemysław Sztandera – Prezes Zarządu Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Tadeusz Zdunek – Prezes Zarządu Grupa Zdunek Sp. Z o.o. Sp. K. Zastępca Prezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Moderatorem była Dorota Kania – Członek Zarządu Polska Press Sp. z o.o., Prezes Instytutu Dziennikarstwa Polska Press

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-na-jakie-wyzwania-powinni-przygotowac-sie-przedsiebiorcy-w-najblizszych-latach-w-kontekscie-wychodzenia-z-pandemii-i-wojny-na-ukrainie/

Panel „Włączenie społeczno-zawodowe młodzieży – instytucjonalne formy wsparcia – wyzwania i perspektywy w świetle doświadczeń OHP”

Celem panelu było omówienie perspektyw rozwoju instytucjonalnych form wsparcia dla młodzieży w Polsce w zakresie jej funkcjonowania na rynku pracy oraz integracji społecznej. Na podstawie doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy dokonana została analiza działań na rzecz młodzieży pod kątem ich efektywności i adekwatności do potrzeb społecznych oraz współczesnych wyzwań rynku pracy. W wyniku dyskusji uczestnicy panelu przedstawili rekomendacje  w zakresie kierunków rozwoju instytucjonalnego wsparcia dla młodzieży oraz propozycje kluczowych rozwiązań.

Paneliści dokonali analizy następujących zagadnień:

  • Charakterystyka instytucjonalnego wsparcia dla młodzieży w odróżnieniu od wsparcia pozainstytucjonalnego – formy konkurencyjne czy uzupełniające się? Jaki jest najbardziej pożądany model?
  • Komplementarność i interdyscyplinarność oferty OHP dla młodzieży. Trendy i rozwiązania w zakresie realizacji usług rynku pracy.

Prelegenci:

Tomasz Balcerzak – Dyrektor sprzedaży NESTRO PPHU Sp. z o. o.

Piotr Modzelewski – Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy

Wiesław Poleszak – Psycholog, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki

Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do materiału filmowego:

https://wizjarozwoju.pl/sala-8-wlaczenie-spoleczno-zawodowe-mlodziezy-instytucjonalne-formy-wsparcia-wyzwania-i-perspektywy-w-swietle-doswiadczen-ohp/

(hs za: ohp.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

VJKVJK

1 0

Kto zaprosił tam Michała Białka?Ten człowiek ma od dawna problem z treściami krzywdzącymi dzieci na swojej stronie 13:58, 06.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%