Zamknij
REKLAMA

Na początku marca tegoroczni maturzyści próbnie spróbują swoich sił

Na początku marca tegoroczni maturzyści próbnie spróbują swoich sił
  • czwartek  marca, 09:00
  • 8.03.2021
  • Gdynia
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.

Harmonogram


3 marca, środa - język polski – pp*; język łaciński i kultura antyczna – pr*; języki mniejszości narodowych – pp
4 marca, czwartek - matematyka – pp; historia muzyki – pr; filozofia – pr
5 marca, piątek - język angielski – pp; historia sztuki – pr; język kaszubski – pr
8 marca, poniedziałek - język angielski – pr; język angielski – dj*; język francuski – pp; język hiszpański – pp; język niemiecki – pp; język rosyjski – pp; język włoski – pp
9 marca, wtorek - język polski – pr; język francuski – pr; język francuski – dj; język rosyjski – pr; język rosyjski – dj; język włoski – pr; język włoski – dj
10 marca, środa - matematyka – pr; język hiszpański – pr; język hiszpański – dj; język niemiecki – pr; język niemiecki – dj; 11 marca, czwartek - biologia – p; informatyka – pr
12 marca, piątek - chemia – pr; wiedza o społeczeństwie – pr
15 marca, poniedziałek - historia – pr; fizyka – pr
16 marca, wtorek - geografia – pr; języki mniejszości narodowych – pr


* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny.

Materiały do tzw. egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w ostatnim tygodniu lutego br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście w szkole.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danych przedmiotów, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponuję, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

Przypominamy, że w 2021 r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki[1].

Zmiany – w stosunku do egzaminów w latach 2015–2020 – zostaną również wprowadzone w przypadku arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:


informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
arkusze próbne, arkusze pokazowe
zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek
filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii
materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
zbiory zadań z matematyki
76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki
arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020.


 

[1] Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm. – w szczególności Dz.U. poz. 2314).

Źródło: MEiN

(hs za: kuratorium.gda.pl)

kwiecień 2021


15.04 czwartek
Kwiecień w Muzeum Miasta Gdyni
17.04 sobota
Kwiecień w Muzeum Miasta Gdyni
18.04 niedziela
Komedia w doskonałej obsadzie
23.04 piątek
Kwiecień w Muzeum Miasta Gdyni
24.04 sobota
Kwiecień w Muzeum Miasta Gdyni
29.04 czwartek
Kwiecień w Muzeum Miasta Gdyni

maj 2021


7.05 piątek 9.05 niedziela
XIV edycja Ogród & Wielka Majówka - targi, wystawa, festyn, piknik rodzinny