Zamknij
REKLAMA

Kto musi wypełnić druk IR-1?

00:00, 13.07.2022 | materiał partnera

Właściciele użytków rolnych mają obowiązek wykazania swoich gruntów oraz odprowadzania podatku rolnego (jeśli nie korzystają ze zwolnienia). Procedury te wymagają od podatników złożenia druku IR-1. Do czego dokładnie on służy oraz kto ma obowiązek jego wypełniania? Jakie dane muszą w nim zostać zawarte, by udało się dopełnić formalności?

Co to jest druk IR-1 i kiedy należy go składać?

Dokument, na którego podstawie obliczany jest należny podatek rolny, to druk IR-1 – Informacja o gruntach. Obowiązek jego złożenia mają osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi, dzierżawcami gospodarstw rolnych lub posiadaczami gruntów będących własnością publiczną.

Kiedy należy złożyć druk? Osoby, których dotyczy obowiązek składania informacji, muszą tego dokonać w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu przyjęcia tytułu prawnego dla danego gruntu. Należy pamiętać, że podmioty będące osobami prawnymi nie składają informacji o gruncie IR-1. Zamiast tego mają one obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 w terminie do 15 stycznia danego roku podatkowego.

Kto musi wypełnić druk IR-1? Gdzie należy go złożyć?

Druk IR-1 uzupełniają osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą na swoich użytkach rolnych. Czym jest działalność rolnicza? Przede wszystkim jest to produkcja roślin, zwierząt czy materiału siewnego, hodowlanego, szkółkarskiego lub reprodukcyjnego. Użytki rolne to natomiast grunty orne, łąki i pastwiska, sady czy grunty pod stawami.

Należy pamiętać, że druk IR-1 wypełniać należy także wtedy, gdy jest się objętym zwolnieniem z podatku rolnego. Uzupełniony formularz musi zostać dostarczony do odpowiedniego urzędu gminy lub złożony przez internet.

Jak wypełnić druk IR-1?

Właściciele gruntów często zastanawiają się, jakich informacji będą potrzebować podczas składania druku IR-1. Jak wypełnić ten formularz? W tym celu należy przygotować najważniejsze dane osobowe oraz informacje na temat posiadanych działek. W pierwszych częściach druku wypełniający określa cel składania druku – może to być złożenie informacji lub wprowadzenie korekty. Podaje się również dane siedziby organu podatkowego. Następnie wypełniający określa rodzaj podmiotu, który reprezentuje (np. właściciel lub współwłaściciel).

Kolejna część formularza przeznaczona jest na dane podatnika. Znajdziemy tam pola, w które wpisać należy podstawowe dane identyfikacyjne, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń (jeśli inny od adresu zamieszkania). Wypełniający uzupełnia także oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Kolejne rubryki formularza poświęcone są informacjom o działkach. W tej części druku wypełniający wpisuje powierzchnię posiadanych gruntów (wyrażoną w hektarach), przyporządkowując je do poszczególnych rodzajów i klas użytków rolnych.

Jeżeli do informacji dołączane są załączniki, ich liczbę oraz rodzaj również należy odnotować w odpowiednim polu formularza. W rubryce przeznaczonej na dodatkowe informacje wypełniający może podać swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail) lub dostarczyć innych informacji, które uzna za potrzebne. Na końcu podatnik lub reprezentująca go osoba muszą już tylko złożyć swoje podpisy w odpowiednich polach formularza.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%