Zamknij
REKLAMA

Prokuratura zaskarżyła do Sądu gdyńską Strefę Płatnego Parkowania

19:44, 07.09.2021 | Mariusz Sieraczkiewicz za: UM Gdyni
Skomentuj
REKLAMA

Podwyżka stawek parkingowych w Gdyni, jak należało się spodziewać, nie wszystkim się podoba. Podobnie jak w lutym tego roku w Warszawie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga Prokuratora Okręgowego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Gdyni z maja 2020 roku, która wprowadziła nowe stawki.

Władze Gdyni powołują się na rozwiązanie warszawskie. Nie dodają jednak, że stołeczne ceny są niewspółmiernie niższe niż gdyńskie...

Większość polskich miast, jak np. Poznań, Kraków, Gdańsk czy Warszawa, zdecydowało się w ostatnich latach na podwyżkę opłat z postój, opłatę dodatkową i rozszerzenie granic stref płatnego parkowania. Wszystko m.in. z uwagi na rosnący ruch samochodowy i związany z tym brak rotacji i dostępności wolnych miejsc parkingowych, a także po to, by zmienić przyzwyczajenia transportowe mieszkańców i turystów. Uchwałę zwiększającą opłaty postojowe oraz rozszerzającą Strefę Płatnego Parkowania przyjęła również Gdynia.

- Argumenty za uchyleniem uchwały wprowadzającej nowe zasady związane ze Strefą Płatnego Parkowania są merytorycznie uzasadnione. Pierwszą istotną kwestią jest intencja miasta według mnie, ale również prokuratury celem było przede wszystkim osiągnięcie skutku fiskalnego tzn. podreperowanie budżetu Gdyni. Tak duże podwyżki nie mają jedynie na celu zmiany naszych przyzwyczajeń transportowych czy dbanie o środowisko tym bardziej, że widzimy tutaj sprzeczność w polityce prowadzonej przez administracje Prezydenta Szczurka. Przypomnę, że częścią tej strategii według miasta jest również likwidacja parkingów - trzeba zaznaczyć, że likwiduje się miejsca głównie dla mieszkańców natomiast dla urzędników np na ulicy Necla tworzy się nowe miejsca na potrzeby nowej placówki Straży Miejskiej kosztem dużej części terenów zielonych. Uzasadnione jest stwierdzenie, że została zaburzona konstytucyjna zasada proporcjonalności i zasad techniki prawodawczej przez nieuzasadnione ogromne podwyżki, ale również wprowadzenie zmian bez odpowiednich konsultacji z mieszkańcami i Radami Dzielnic. Zgodnie z ustawą należy przed zwiększeniem opłat SPP i rozszerzeniem strefy przeprowadzić odpowiednie analizy natomiast prokuratura po wezwaniu do przesłania takich analiz otrzymała dokument stworzony w 2019 roku co wprost budzi wątpliwość o jego aktualności. Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że opłata za pierwszą godzinę w SPP nie może przekraczać 0,15% minimalnego wynagrodzenia przy czym uważam, że należało również uwzględnić rzeczywistość w jakiej się znaleźliśmy w związku z pandemią koronawirusa - podsumowuje radny Marcin Bełbot.

Podobne zarzuty do tych, które sformułowano wobec Gdyni, Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnie oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta, która dotyczyła rozszerzenia strefy płatnych parkingów na terenie dzielnic Wola oraz Praga-Północ. Oddalił też drugą skargę – dotyczącą podniesienia opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty.

Za to władze Krakowa przegrały w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Również poznański Wojewódzki Sąd Administracyjny, który unieważnił niektóre zapisy w uchwale Rady Miasta Poznania mówiące o tym, że mieszkańcy powinni płacić za postój samochodów w soboty w strefie płatnego parkowania.

W sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność punktu 1 rozdziału III załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały, co było jednoznaczne z jej uchyleniem.

Natomiast w Bydgoszczu w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy stwierdzającym nieważność przepisu Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Bydgoszczy o pobieraniu opłat za parkowanie w SPP w soboty, opłaty wniesione przez kierowców za parkowanie pojazdów w soboty w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy (SPP) podlegają zwrotowi.

– Mamy świadomość, że zwiększenie opłat i poszerzanie obszaru płatnego parkowania w centrum i dzielnicach narażonych na duże obciążenie parkingowe jest wyzwaniem – decyzja była poparta analizami, a także opiniami mieszkańców. Stawiamy na bezpieczną, przyjazną i ekologiczną Gdynię, a wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, pozwolą mieszkańcom wyrobić nowe nawyki transportowe, a w efekcie odkorkują newralgiczne punkty miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

3 września br. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga prokuratorska dot. uchwały z dnia 15 maja 2020 roku, którą Rada Miasta Gdyni wprowadziła nowe stawki.

W treści dokumentu znajdziemy m.in. zarzuty dotyczące wysokości opłat za postój w gdyńskiej SPP.

– Warto zaznaczyć, że obowiązujące w Gdyni od 1 lipca stawki nie są najwyższymi w Polsce. Chociażby w Poznaniu, w strefie Śródmiejskiej, za pierwszą godzinę postoju należy zapłacić 7 złotych. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni pierwsza godzina postoju kosztuje 5,50 zł. Opłata dodatkowa za brak wykupionego biletu parkingowego w Warszawie, wniesiona po 7 dniach, wynosi 250 zł, z kolei w Gdyni – 200 zł – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.

Wiceprezydent odnosi się do Poznania i manipulacyjnie mówi o opłacie za brak biletu parkingowego w Warszawie nie informując, jakie w stolicy są stawki godzinowe. Tam za pierwszą godzinę postoju zapłacimy 3,90 zł, za drugą 4,60 zł, a za trzecią 5,50 zł.

W skardze skierowanej przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku czytamy też:

– Przyjęcie uchwały nastąpiło w zmienionych warunkach wynikających z ogłoszenia w marcu stanu epidemii. Skutkujących ograniczeniem poruszania się oraz zamknięciem określonych obiektów użyteczności publicznej, restauracji i barów, obiektów handlowych. Wprowadzone ograniczenia powinny wpłynąć na przyjęte zaskarżoną uchwałą rozstrzygnięcia.

W czasie pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku Gdynia – jako jedno z pierwszych i nielicznych miast w Polsce – zdecydowała się na zawieszenie poboru opłat postojowych na terenie ówczesnej Strefy Płatnego Parkowania. Decyzja ta obowiązywała od 16 marca 2020 roku przez ponad 2 miesiące – do 20 maja.

Warto również podkreślić, że przyjęta 15 maja 2020 roku uchwała miała wejść w życie po 6 miesiącach od daty głosowania, jednak w październiku ubiegłego roku – w związku z trwającą pandemią koronawirusa – na wniosek prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka radni odroczyli ten termin o 8 miesięcy – do 1 lipca 2021 roku. Inicjatywa motywowana była przede wszystkim bardzo poważną sytuacją epidemiczną w kraju. Prezydent uznał, że obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami parkingowymi w tak ciężkim okresie jest niewłaściwe i zasugerował przesunięcie daty ich wprowadzenia. Ostatecznie rozszerzona strefa oraz nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 lipca br.

W piśmie przygotowanym przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku znalazł się również zarzut, jakoby celem przyjętej uchwały było osiągnięcie skutku fiskalnego, a nie zwiększenie rotacji, zmiana przyzwyczajeń transportowych czy odciążenie newralgicznych punktów w mieście z ruchu samochodowego. Trudno jednak nie zauważyć, że zgodnie z uchwałą nie mniej niż 65% wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania miasto przeznacza m.in. na remonty chodników, nową infrastrukturę rowerową, miejskie tereny zielone czy inwestycje w zakresie transportu zbiorowego.

Nie ma sprzeczności w tym, że Prokuratura stawia taki zarzut a wydawaniem 65 % na inwestycje określane przez miasto. W obecnej sytuacji prawie miliardowego długu to i tak nie rozwiąże sprawy.

Nowe stawki postojowe i rozszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania wprowadzono w Gdyni 1 lipca 2021. W mieście wydzielono 4 strefy, w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo oraz na Działkach Leśnych i Grabówku. Zmiany zostały poprzedzone odpowiednimi analizami i są zgodne z zapisami ustawy.

Poniżej publikujemy całe pismo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:

Sygn, akt PO VI Pa 135.2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

za pośrednictwem

dot. uchwały nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Pilsudskiego 52/54

81 - 382 Gdynia

 

Skarga

Prokuratora Okręgowego w Gdańsku na uchwale Rady Miasta Gdyni nr XIX/602/20 z dnia 15 maja 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposoby pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

I. na podstawie art.3§3 pkt 5, art.8§1, art.50§1 i art.53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art.70 ustawy Prawo o Prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 roku (Dz. U. 2021.66. jt. z późn. zm.) wnoszę o stwierdzenie nieważności w/w uchwały z dnia 15 maja 2020 roku nr XIX/602/20.

II. Przedmiotowej uchwale zarzucam istotne naruszenie prawa poprzez:

1. istotne naruszenie prawa art. 13 ust.1 pkt 1 ppkt a w zw z art.13b ust.1 w zw z art.13b ust.4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w zw z art. 7 i art. 94 oraz art. 31 ust.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 Nr 78) poprzez naruszenie zasady proporcjonalności w przyjętych zapisach w §1 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/602/20 z dnia 15 maja 2020 roku, w zakresie podniesienia wysokości opłat związanych z parkowaniem, rozszerzenia stref płatnego parkowania oraz wydłużenia okresu pobierania opiaty z tytułu parkowania.

2. naruszenie zasady prawidłowej i rzetelnej legislacji poprzez niewystarczające uzasadnienie wprowadzenia ponad 90% podwyżek opłat, rozszerzenia stref płatnego parkowania oraz znacznego wydłużenia okresu pobierania opłat.

III. Podnosząc powyższe zarzuty wnoszę o stwierdzenie nieważności §1 pkt 1 i 2 uchwały nr XIX/602/20 z dnia 15 maja 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Uzasadnienie

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pod sygn. PO VI Pa 135.2021 prowadziła postępowanie wyjaśniające celem ustalenia czy nie zachodzi konieczność skierowania skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/602/20 z dnia 15 maja 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Treść uzasadnienia zaskarżonej uchwały wskazuje, że powodem wprowadzenia zmian w strefach płatnego parkowania i wysokości opłat jest chęć ograniczenia dominującej roli samochodu w centrum miasta i rozwoju usług komunikacji publicznej. W ocenie Rady Miasta Gdyni dotychczasowe funkcjonowanie obecnej Strefy Płatnego Parkowania jest niewystarczające do realizacji celów zapisanych w dokumentach miejskich oraz prowadzonej w tym zakresie polityki. Podniesienie stawek za postój i pobieranie ich przez siedem dni w tygodniu powinny doprowadzić do zmniejszenia ruchu pojazdów w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

Wysokość opłat wprowadzonych uchwała została opracowana na podstawie analizy deklaracji kierowców, co spowoduje dodatkowo zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Uzasadnienie uchwały wskazuje, że w okresie kwiecień — maj 2019 roku przeprowadzono na podstawie obserwacji badań rotacji zajętych miejsc.

Ostatecznie Rada wskazuje, że wprowadzenia opłat za parkowanie powinno przełożyć się na zmniejszenie ilości osób przyjeżdżających do centrum miasta. Proponowane zmiany wpłyną na zwiększenie dochodów gminy z tytułu pobierania opłat w postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Wprowadzona regulacja będzie wymagała poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w postaci nowych parkomatów, serwisu oraz systemu kontroli wnoszonych opłat, a także poniesienia innych niezbędnych kosztów.

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego prokurator zwrócił się do Prezydenta Miasta Gdyni z prośbą o nadesłanie kopii analizy, o której mowa w art.13b ust. 2 b ustawy o drogach publicznych. Do tut. Prokuratury wpłynęło opracowanie zatytułowane „Badanie i Analiza Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni", które jest opatrzone datą listopad 2019 roku. Opracowanie to w punkcie 8.3.11. Zwiększenie opłaty parkingowej wskazuje, że wśród ankietowanych 20-25% wskazuje, iż akceptowana stawką byłoby 3-4 zł, zaś 10-13% osób ankietowanych wskazuje stawkę w wysokości 4-5 zł.

Poprzednio regulacje dotyczące ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni określone były uchwałą Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku nr XXI/443/12 w załączniku nr 3 określono wysokość opłat: za pierwsze pół godziny 0.80 zł, drugie pol godziny 2.00 zł. druga godzina 2.90 zł. trzecia godzina 3.00. czwarta godzina i kolejne 2.80 zł. Dodatkowo uchwała wprowadzała opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Obecnie obowiązująca uchwalą Rada Miasta Gdynia wprowadza odpłatność za pierwszą godzinę 5.50 zł, za drugą godzinę 6.60 zł, za trzecią godzinę 7.90 zł oraz czwarta godzinę i kolejne 5.50 zł. Opłaty pobierane są w każdy dzień tygodnia u godzinach od 8:00 do 20:00. za wyjątkiem 24;25;26;31 grudnia oraz 1 i 6 stycznia, a także dodatkowo niedzielę i poniedziałek Świąt Wielkanocnych (kiedy to opłat nie pobiera się).

W ocenie prokuratora zaskarżona uchwała Rady Miasta Gdyni nr XIX/602/20 z dnia 15 maja 2020 roku w istotny sposób narusza prawo.

Zgodnie z art.87 ust. 2 Konstytucji RP akta praw miejscowego stanowią źródła prawa. Stosownie do art.94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego w granicach upoważnienia ustawowego stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania jednostki samorządu. Organy samorządu podejmują próbę osiągnięcia określonego celu najmniejszym kosztem społeczeństwa oraz jego jednostek.

Podstawą prawną do wydania zaskarżonej uchwały jest upoważnienie zawarte w art. 13b ust. 3 i 4 pkt 1 a ustawy o drogach publicznych. Stosownie do art.13 ust.1 pkt 1 a wyżej cytowanej ustawy użytkownicy dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych. Na podstawie art.13b ust.4 pkt 1 lit a ustawy Rada Miasta Gdyni ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania i ustala wysokość opłaty. Opłata za pierwszą godzinę nie może w strefie płatnego parkowania 0,15 % minimalnego wynagrodzenia.

W ocenie skarżącego uzasadnienie uchwały powinno zatem zawierać dane, które zostały uwzględnione przez Radę w sposób pozwalający na przyjęcie, czy przy stanowieniu prawa miejscowego nie doszło do przekroczenia upoważnienia ustawowego. Uzasadnienie powinno podawać powody przyjętych rozwiązań wskazujące na podniesienie opłat znajdujące odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Jak wskazał prokurator dla przyjęcia uchwały sporządzona została na podstawie art.13b ust.2 lit.b analiza, która opatrzona została datą listopad 20l9 roku, przy czym uchwała nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni przyjęta została w dniu 15 maja 2020 roku. Przyjęcie uchwały nastąpiło w zmienionych warunkach wynikających z powodu ogłoszenia w marcu stanu epidemii. Skutkujących ograniczeniem poruszania się oraz zamknięciem określonych obiektów użyteczności publicznej, restauracji i barów, obiektów handlowych. Wprowadzone ograniczenia wpłynąć powinny na przyjęte zaskarżoną uchwalą rozstrzygnięcia.

Przyjęte w uzasadnieniu wskazania, że przyjęte uchwałą rozwiązania zmierzają do zwiększenia korzystania z komunikacji zbiorowej nie biorą pod uwagę stanu epidemii oraz ograniczenia ilości pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej. Zamknięcie szeregu obiektów zmniejszyło również przemieszczanie się osób do strefy płatnego parkowania.

Nie bez znaczenia jest wskazanie, że w okresie od 2012 roku (uchwalenie poprzedniej regulacji odnośnie stref płatnego parkowania) do 2020 roku (przyjęcie zaskarżonej uchwały) średnie wynagrodzenie wzrosło 28,5% zaś inflacja wyniosła 10,24 %, Biorąc pod uwagę zmienione opłaty to zwraca uwagę fakt ich zwiększenia o 90%, a nierzadko o ponad I00%. Taka zwyżka nie znajduje uzasadnienia w realiach zmiany możliwości zarobkowych społeczeństwa i nie bierze pod uwagę związanego z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego pogorszeniem się sytuacji materialnej ogółu.

Dodatkowo przeprowadzone parkowania pojazdów nie odpowiadają na pytanie odnośnie zmiany sposobu parkowania pojazdów na terenie ścisłego centrum miasta w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się osób wprowadzonymi rozporządzeniami Rady Ministrów. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzone ograniczenia nie brały pod uwagę zmniejszenia się ruchu pojazdów na terenie ścisłego centrum oraz zmniejszenia ilości pojazdów.

Podstawa do zwiększenia obciążeń obywateli musi wynikać z określonego stanu faktycznego. Analiza podjętej uchwały wskazuje na jej podjęcie w oderwaniu od interesu ogólnospołecznemu spowodowanym zagrożeniem epidemiologicznym, utrudniającym a wręcz uniemożliwiającym korzystnie z transportu publicznego. Cel zachęcenia do korzystania z komunikacji miejskiej było celem podjętej uchwały o czym mowa w treści uchwały, przy czym osiągniecie tego celu stało się niemożliwe w momencie przyjęcia uchwały z uwagi na powstałe zagrożenie epidemiologiczne.

Treść uzasadnienia uchwały nie wskazuje powodów podwyższenia kosztów postoju. Uniemożliwia to prześledzenie powodów wprowadzenia podwyżki przez Radę Miasta Gdyni. Uzasadnienie uchwały pomija datę przeprowadzenia analizy skutkującej przyjęciem zmienionej regulacji oraz pomijając całkowicie zmianę sytuacji faktycznej wywołanej sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że celem uchwalenia zaskarżonej uchwały było uzyskanie określonego skutku fiskalnego, przy czym cel fiskalny w ocenie prokuratora jest celem pozornym albowiem uzasadnienie wskazuje, że uzyskane kwoty przeznaczone zostaną na rozbudowę systemu weryfikacji pobranych należności i ostatecznie powodować mogą dodatkowe koszty finansowania nie znajdujące pokrycia w wyższych dochodach, które generowane będą z uwagi na podwyższenie wysokości opłat.

Dodatkowo wskazać należy, że treść uzasadnienia nie wskazuje w żaden sposób powodów wydłużenia godzin płatnego parkowania z 9 godzin do 12 godzin, a więc zwiększenia jej długości o 33%. Rozwiązanie to budzi zastrzeżenia, z uwagi na jego przyjęcie w okresie zagrożenia epidemiologicznego powodujące istotne zmniejszenie ruchu, który generował zajęcie miejsc parkingowych.

W ocenie prokuratora przyjęte w zaskarżonej uchwale rozwiązania naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności poprzez podwyższenie opłat za godzinę postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz znacznego wydłużenia godzin strefy płatnego parkowania do 12 godzin przez 7 dni w tygodniu. Przyjęte rozwiązania naruszają ponadto zasady prawidłowej rzetelnej legislacji poprzez niewystarczające uzasadnienie dokonanych zmian.

Wątpliwości budzi również przyjęte rozszerzenie stref płatnego parkowania, przy czym treść uzasadnienia uchwały w sposób nie wystarczający wskazuje powody przyjęcia takiego rozwiązania, ponadto nie bierze pod uwagę zmniejszonego ruchu wynikającego z sytuacji epidemiologicznej istniejącej w dniu przyjęcia zaskarżonej uchwały.

Swoboda stanowienia prawa jednostki samorządu terytorialnego nie jest nieograniczona. Granice określa bowiem delegacja ustawowa wskazująca cel. W przypadku rozwiązań określonych w zaskarżonej uchwale powinny uwzględniać stan faktyczny i prawny w dacie podjęcia uchwały. Nie uwzględnia bowiem zmienionego stanu wynikającego z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego i wynikającego z tego stanu skutków.

Przyjęte rozwiązania naruszają w ocenie prokuratora zasady prawidłowej legislacji stanowi w ocenie skarżącego istotne naruszenie prawa i wino zostać zrewidowane poprzez stwierdzenie nieważności zakwestionowanych zapisów uchwały.

Prokurator – Tomasz Ostaszewski

(Mariusz Sieraczkiewicz za: UM Gdyni)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (4)

BogdanBogdan

4 0

No wreszcie. Tylko, żeby teraz sąd uwalił *%#)!& pomysły Szczurka 22:39, 07.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PatPat

5 0

Już się w głowach poprzewracało w Gdyni, zawsze było ok a od jakiegoś czasu wszystko przeciwko mieszkańcom. Żeby Parkowanie pod domem utrudniać? Jakiś absurd. 15:24, 08.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OnaOna

4 0

skoro mam płacić w weekend za parkowanie w Śródmiesciu, to wolę pojechać do Sopotu i tam pojśc do restauracji a nie jeść na czas w Gdyni. 20:57, 08.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

terter

1 0

A ja bym cg=hciała płałcić za czas rzcywist anie np za godz. jak wrocę po 5 minutach i odjadę to opłata jak btynm stała god. jak mam wiedzieć czy zajmie mi 15 minut czy 68??
21:35, 09.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%