Zamknij
REKLAMA

Posłowie o zamykanych oddziałach położnictwa

10:31, 01.10.2021 | Mariusz Sieraczkiewicz/foto google.maps
Skomentuj
REKLAMA

Pomorscy posłowie: Agnieszka Pomaska, Marek Rutka, Piotr Adamowicz, Małgorzata Chmiel, Marek Biernacki, Tadeusz Aziewicz, Kazimierz Plocke, Joanna Senyszyn skierowali do ministra zdrowia interpelację w sprawie zamykania oddziałów szpitalnych.

Jest to pokłosie decyzji m.in. Starosty Puckiego Jarosława Białka, który postanowił zlikwidować odziały pediatrii oraz ginekologii i położnictwa.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. przed lecznicą w Pucku odbył się protest i konferencja prasowa, w której wzięli udział między innymi radni z kilku powiatów województwa pomorskiego. Na proteście pojawili się radni z Pucka, Gdyni, Redy, Lęborka oraz działacze ze Słupska i Tczewa. Natomiast pod apelem do Starosty Puckiego Jarosława Białka podpisało się ponad 250 osób z całego województwa – samorządowcy i mieszkańcy wszystkich powiatów województwa pomorskiego oraz miast Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk.

Posłowie swoją interpelację złożyli dopiero 6 sierpnia br.

Powołują się na informacja od mieszkańców Pomorza a także doniesienia medialne, według których zamykanie oddziałów szpitalnych w Polsce przybiera niepokojące rozmiary.

„Negatywne zmiany nie omijają także województwa pomorskiego. Szczególną troskę budzi sytuacja w zakresie położnictwa. Niewystarczająca liczba odpowiednio przygotowanych kadr medycznych oraz niewystarczająca wycena świadczeń powodują, że oddziały są zamykane bądź zawieszane.” - piszą w interpelacji.

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, iż w Puckim Szpitalu oddziały zamykane są mimo wsparcia funduszy rządowych i wbrew potrzebom mieszkańców powiatu.

Posłowie z Pomorza w swojej interpelacji zawarli trzy pytania:

  1. Czy rząd zna skalę potrzeb w zakresie kadr medycznych, w szczególności położnych w województwie pomorskim? Czy sytuacja kadrowa pozwala na bezpieczne funkcjonowanie tego typu oddziałów w województwie pomorskim?
  2. Czy została przeprowadzona odpowiednia wycena świadczeń?
  3. Czy została oceniona skala konieczności korzystania przez przyszłe mamy z pomocy w prywatnych gabinetach ze względu na niewystarczającą dostępność i zasady kontraktowania świadczeń zlecanych przez NFZ?

Na pytania posłów odpowiedział sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Waldemar Kraska.

Odpowiadając na pierwsze pytanie napisał:

Dokumenty o charakterze strategicznym i/lub programowym odnoszące się do systemu ochrony zdrowia w Polsce, w obszarze diagnozy wskazują jednoznacznie na występujący problem deficytu zasobów kadr medycznych. Informacje w tym zakresie Minister Zdrowia otrzymuje m.in. również od konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny, pielęgniarstwa oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Z informacji uzyskanych od Konsultanta Wojewódzkiego województwa pomorskiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii wynika, iż obecnie oddziały położniczo-ginekologiczne zgłaszają niedobory kadrowe, które mogą mieć wpływ m. in. na ograniczenie ich funkcjonowania oraz częściowe zmniejszenie bazy łóżkowej w tym zakresie w województwie.W celu minimalizacji występujących problemów dotyczących braków kadrowych wśród lekarzy należy wskazać, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania mające na celu zapewnienie na rynku pracy optymalnej liczby lekarzy i lekarzy dentystów. Efektem tych działań jest stale rosnąca liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce. Obecnie w Polsce zawód wykonuje 182 801 lekarzy i lekarzy dentystów, czyli o 15 817 więcej niż pod koniec 2015 r., kiedy to zawód wykonywało 166 984 lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto począwszy od 2016 r. Minister Zdrowia znacznie zwiększył limity przyjęć na kierunek lekarski. Obecnie w porównaniu z 2015 r. limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim zostały zwiększone o ponad 2800 miejsc a limity przyjęć na rok akademicki 2021/2022 na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, wynoszą łącznie 10 381 miejsc (w tym 2110 to limit na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż język polski). Dla porównania w roku akademickim 2015/2016 limit ten wynosił łącznie 7550 miejsc (w tym 1847 to limit na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż język polski). Pierwsze roczniki ze zwiększonych naborów będą kończyć studia w 2022 roku, a w 2023 roku będą kończyć staż podyplomowy i wtedy właśnie spodziewany jest znaczny wzrost liczby lekarzy rozpoczynających specjalizację.Należy również wskazać, że w celu zachęcenia młodych lekarzy do pracy w podmiotach leczniczych, finansowanych ze środków publicznych, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, wprowadzono rozwiązanie, dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie (dziedzina niepriorytetowa) lub 700 zł miesięcznie (dziedzina priorytetowa). Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz musi zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym, finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

W przypadku środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia również podejmował w ostatnich latach działania, które przyniosły efekty w postaci zatrzymania niekorzystnego trendu tj. zmniejszającej się liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej. Na podstawie danych pochodzących z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, aktualnie obserwowany jest wzrost aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba pielęgniarek aktywnych zawodowo wynosiła 231 612, natomiast liczba położnych aktywnych zawodowo wynosiła 28 231. Biorąc pod uwagę dane na koniec danego roku, liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2020r., wzrosła o 12 829 osób, tj. o około 5,86 %. Również liczba aktywnych zawodowo położnych w analogicznym okresie wzrosła o 2 664 osób, tj. o około 10,41 %.

Jednocześnie wg danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych wynika, że w 2016 roku na terenie ww. województwa pomorskiego było zatrudnionych 9767 pielęgniarek i 1173 położne, natomiast w 2020 r. było zatrudnionych 10 209 pielęgniarek i 1272 położne.

Na powyższą sytuację miały wpływ m. in. działania podejmowane z obszaru kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych, a także działania ukierunkowane na zachęcanie młodych osób do podejmowania kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz pracy w tych zawodach w przyszłości. Przykładem może być tutaj realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych, ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków i poprawę jakości kształcenia praktycznego na tych kierunkach oraz kampania medialna promująca zawody pielęgniarki i położnej. Ponadto w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia corocznie dofinansowuje szkolenia specjalizacyjne dla tych grup zawodowych w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Jednocześnie należy wskazać, że trwają prace dotyczące planowanego wsparcia w obszarze kształcenia zawodowego (przed i podyplomowego) pielęgniarek i położnych, których celem jest m.in. dalszy wzrost liczby pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, w ramach planowanych programów współfinansowanych ze środków unijnych takich jak Krajowy Plan Odbudowy, REACT-EU, a także Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Biorąc powyższe pod uwagę należy podkreślić, że podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia działania na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych mają na celu szeroko rozumianą poprawę sytuacji tych grup zawodowych, zwiększenie zainteresowania młodych osób podejmowaniem kształcenia w tych zawodach, a tym samym dalsze zwiększanie liczby wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej.

Na pytanie drugie Kraska odpowiedział:

Plan Taryfikacji na 2020 r. uwzględniał taryfikację świadczeń w obszarze: Choroby żeńskiego układu rozrodczego. Z informacji przekazanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji proces jest na końcowym etapie weryfikacji danych. Po zakończeniu prac gotowe raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Na pytanie trzecie odpisał:

Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadza analiz w zakresie poziomu udzielenia świadczeń wykonywanych na zasadach komercyjnych. Powyższe wynika z faktu, iż w chwili obecnej nie gromadzi się jednolitych danych w zakresie poziomu i zakresu realizacji świadczeń udzielanych na zasadach komercyjnych (nie ma jednolicie ustalonego zakresu gromadzonych danych oraz sposobu ich przetwarzania).

Niemniej jednak informuję, iż z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie poradni położniczo-ginekologicznych na terenie województwa pomorskiego w latach 2018-2020 utrzymuje się na stałym poziomie (w 2018 i 2019 świadczenia były realizowane w 123 podmiotach, natomiast w 2020 roku w 122). W 2020 roku odnotowano jednak spadek w liczbie wykonanych świadczeń w stosunku do lat ubiegłych, tj.:

  • w 2018 wykonano 528 707 świadczenia na rzecz 400 698 pacjentek. Wartość sfinansowanych świadczeń w poradniach położniczo-ginekologicznych wyniosła 38 978 645 zł, 
  • w 2019 wykonano 525 333 świadczenia na rzecz 403 420 pacjentek. Wartość sfinansowanych świadczeń w poradniach położniczo-ginekologicznych wyniosła 39 129 419 zł,
  • w 2020 wykonano 460 622 świadczenia na rzecz 345 322 pacjentek. Wartość sfinansowanych świadczeń w poradniach położniczo-ginekologicznych wyniosła 35 087 062 zł,

czego przyczyny należy upatrywać w trwającej pandemii COVID-19. Spadek w liczbie wykonanych świadczeń odnotowano nie tylko w realizacji świadczeń w poradniach położniczo-ginekologicznych ale również w innych rodzajach i zakresach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co w znaczniej mierze jest wynikiem wstrzymania funkcjonowania niektórych świadczeniodawców czy też nie zgłaszalności się pacjentów na planowane wizyty. Niemniej jednak, analiza powyższych danych, zawężona do okresu lat 2018 i 2019 (bez czynnika pandemii COVID-19), obrazuje bardzo zbliżony poziom realizacji omawianych świadczeń.

(Mariusz Sieraczkiewicz/foto google.maps)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%