Zamknij

10 procent rodziców chce posłać dzieci do szkoły. 25 maja rozpoczną się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

00:10, 23.05.2020 | hs za: UM Gdyni
Skomentuj
REKLAMA

Rodzice i opiekunowie około 600 uczniów zadeklarowali chęć powrotu ich dzieci do szkół. Cztery placówki w Gdyni pozostaną zamknięte zgodnie z wynikami przeprowadzonych ankiet. Rodzice uczniów Szkół Podstawowych nr 8, 20, 21, 26 wyrazili skrajnie niskie zainteresowanie przywróceniem stacjonarnego trybu ich funkcjonowania.

Gdynia przygotowuje się do otwarcia szkół dla uczniów klas I-III. Działania podjęto w?związku z decyzją Ministerstwo Edukacji Narodowej o uruchomieniu stopniowego powrotu do?stacjonarnego funkcjonowania szkół. Już od najbliższego poniedziałku, 25 maja będzie możliwe przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zachowane zostaną nadzwyczajne środki ostrożności, a każdy rodzic może sam podjąć decyzję o powrocie dziecka do nauki w systemie stacjonarnym.

– Pomimo krótkiego czasu na przygotowanie i wyzwań organizacyjnych, w szczególności dotyczących pogodzenia nauki zdalnej z częściową nauką stacjonarną, udało nam się opracować procedury umożliwiające, możliwie najbezpieczniejsze w obecnej sytuacji epidemiologicznej, funkcjonowanie szkół. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Korzystaliśmy z doświadczeń pracy nad uruchomieniem żłobków i przedszkoli. Tam wypracowane procedury zadziałały i obecnie funkcjonują wszystkie publiczne żłobki i 99% przedszkoli. Chęć powrotu do stacjonarnego nauczania w klasach I-III wyraziło w Gdyni 10% rodziców, którzy z?różnych względów nie mogą dłużej sprawować nad dziećmi opieki w domu, dlatego chcemy sprostać ich oczekiwaniom. Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły – w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci – wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to wznowienie nauczania w szkołach dla?klas I-?III już od najbliższego poniedziałku, 25 maja. – dodaje Bartosz Bartoszewicz.
 

Nowe zasady funkcjonowania szkół

Dyrektorzy poszczególnych placówek określili szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i?prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w ich szkole. Zajęcia wynikające z?realizacji podstawy programowej w klasach I-III prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych placówkach znajdują się na ich stronach internetowych.

Otwarte szkoły będą funkcjonowały według zmienionych zasad. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci, co oznacza, że będzie ona działała w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące m.in. stosowania środków ochrony osobistej, zachowania bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk i?pomieszczeń, zasad korzystania ze świetlicy czy sali gimnastycznej, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w?przypadku podejrzenia choroby.

Rodzice decydują o powrocie do szkoły

Decyzję o rozpoczęciu nauki stacjonarnej w klasach I-III poprzedziło wdrożenie szeregu nowych procedur i?wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny. Bezustannie monitorowana jest również sytuacja epidemiologicznej w Gdyni. Każdy rodzic sam decyduje o powrocie dziecka do?stacjonarnej edukacji lub kontynuowaniu zdalnej nauki.

– Z pewnością decyzja o skorzystaniu z usług gdyńskich placówek musi być podjęta z?uwzględnieniem pewnego ryzyka. – zaznacza Bartosz Bartoszewicz – Z?wielką troską i?odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale niestety nie?możemy zagwarantować, że w?placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. Nawet najbardziej restrykcyjne zasady nie?pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i?ich rodzin w?czasie wykraczającym poza obecność w szkole, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy szkolnej.

Gdynia otworzyła żłobki i przedszkola

Od 18 maja w Gdyni działają już wszystkie samorządowe żłobki i 99% przedszkoli, z których korzystają zainteresowani rodzice i opiekunowie.

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i?wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny, ale ostateczna – o skorzystaniu z usług – leżała po stronie rodziców i opiekunów najmłodszych gdynian. Taką chęć, na etapie diagnozowania potrzeby, wyraziło 15% rodziców dzieci przedszkolnych. Dużo większe zainteresowanie było w żłobkach. Ostatecznie w placówkach od 18 maja przebywa 624 dzieci (118 w żłobkach i 506 w?przedszkolach), co stanowi 9,64% standardowej obsady w przedszkolach oraz 22,5% w żłobkach. Zamknięte pozostają Przedszkola Samorządowe nr 35 i 54, wznowią jednak pracę również 25 maja.

W związku z wprowadzeniem nowych procedur bezpieczeństwa, jak regularna dezynfekcja pomieszczeń czy obowiązkowy pomiar temperatury, który dotyczy zarówno dzieci, jak i?opiekunów, należało w krótkim czasie odpowiednio przygotować przestrzenie i zaopatrzyć placówki w stosowne środki ochrony. Przez ostatni tydzień, dzięki sprawnej współpracy dyrektorów placówek, pracowników Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Wydziału Edukacji UM Gdynia, poczyniono zakupy i rozdysponowano środki za kwotę 218 629, 64 zł. Samorząd Gdyni zakupił: 1 500 przyłbic, 953 kartony rękawiczek ochronnych, 5 500 maseczek wielorazowych, 11 000 maseczek jednorazowych, 78 termometry bezdotykowe, 480 dozowników na płyn dezynfekujący do rąk oraz 5 400 fartuchów ochronnych. Materiały trafiły do wszystkich placówek i?zostały rozdysponowane przez dyrektorów odpowiedzialnych za wdrażanie procedur w swoich placówkach. Dla jeszcze szybszego i skuteczniejszego działania, wszystkie zakupy potrzebnego wyposażenia ochronnego i środków higieny dla wszystkich placówek koordynuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.

– Pragniemy, z pełną odpowiedzialnością, zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić zdrowie dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła. – podsumowuje Bartosz Bartoszewicz.

 

Poniżej publikujemy cały list, który wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz skierował do rodziców uczniów klas I - III

Rodzice uczniów
gdyńskich szkół
klas I-III

Szanowni Państwo,
13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że uruchamia stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Już od najbliższego poniedziałku, 25 maja będzie możliwe przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ostateczną decyzją o otwarciu placówek i trybie ich pracy pozostawiono samorządom. Dla Gdyni priorytetem w tej sytuacji było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i zdiagnozowanie takiej potrzeby wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Generalnego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Pomimo krótkiego czasu na przygotowanie i wyzwań organizacyjnych, w szczególności dotyczących pogodzenia nauki zdalnej z częściową nauką stacjonarną, udało nam się opracować procedury umożliwiające – możliwie najbezpieczniejsze w obecnej sytuacji epidemiologicznej – funkcjonowanie szkół. Korzystaliśmy z doświadczeń pracy nad uruchomieniem żłobków i przedszkoli. Tam wypracowane procedury zadziałały i obecnie funkcjonują wszystkie publiczne żłobki i 99% przedszkoli. Z podsumowaniem przygotowań do otworzenia przedszkoli i żłobków można się zapoznać na gdynia.pl: https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/gdynia-otworzyla-zlobki-i-przedszkola,549535

Chęć powrotu do stacjonarnego nauczania w klasach I-III wyraziło w Gdyni 10 % rodziców, którzy z różnych względów nie mogą dłużej sprawować nad dziećmi opieki w domu, dlatego chcemy sprostać ich oczekiwaniom. Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły – w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci – wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to wznowienie nauczania w szkołach dla klas I- III już od najbliższego poniedziałku, 25 maja.

Dyrektorzy poszczególnych placówek określili szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w ich szkole. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych placówkach znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

Podejmując decyzję o skorzystanie z oferty szkoły, należy mieć na uwadze zmiany, jakie nastąpią w jej funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci, co oznacza, że będzie ona działała w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące m.in. stosowania środków ochrony osobistej, zachowania bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zasad korzystania ze świetlicy czy sali gimnastycznej, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzja o rozpoczęciu nauki stacjonarnej w klasach I-III po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu nauczania w Gdyni i stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście. Jednak ostateczna decyzja – o skorzystaniu z usług placówek – leży po Państwa stronie – Rodziców i Opiekunów młodych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale niestety nie możemy zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. Nawet najbardziej restrykcyjne zasady nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w szkole, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy szkolnej.

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do szkoły, która będzie działać na nowych zasadach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować niepokój. Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi, konieczność zachowywania dystansu czy wygląd nauczyciela, który w ubraniu ochronnym może po prostu wzbudzać obawę.

Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych
przez UNICEF:
https://unicef-koronawirus.pl/edukacja/co-powinni-wiedziec-rodzice/?lang=pl
https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie/

Pragniemy Państwa – z pełną odpowiedzialnością – zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników szkół. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami. Jesteśmy jednak przekonani, że wspólnie z Państwem możemy przywracać dzieciom szkołę w sposób najbezpieczniejszy z możliwych.

Z wyrazami szacunku!
Bartosz Bartoszewicz
Wiceprezydent Miasta Gdyni

 

(hs za: UM Gdyni)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA